Tuesday, April 20, 2010

اورشلیم، واتیکان، مکه و قم

ای زمین بزرگوار! این اماکن مقدس را بلرزان بلکه فرزندان ابراهیم برای همیشه ی تاریخ درسی بگیرند که به زخم مردمان زلزله زده ی به خاک نشسته نمکِِ لواط، گناهکار یا زناکار بودن نباید بپاشند.