Saturday, March 27, 2010

نه واقعا کی فکرشو می کرد؟

چه کسی فکرش را می کرد که خطر تهدید کننده ی نسل بشر در قرن ۲۱ نه سلاح های اتمی یا میکروبی، نه تروریسم، نه مریضی های غیرقابل درمان، نه کامپیوترهای خودآگاه، نه برخورد شهابسنگ بزرگ، نه حمله ی موجودات فرازمینی بلکه گوزیدن زیاد گاوها باشد؟