Saturday, March 06, 2010

«تلق تلق تلق تلق تلق تلق تلق تلق تلق تلق تلق تلق تلق تلق»
صدایی که می شنوید صدای پای خانم با اعتماد به نفسی است که امروز صبح با خود فکر کرد که چطور می تواند با پوشیدن صندل پاشنه ۱۰ سانتی در یک کتابخانه ی عمومی به تمدد اعصاب دیگران کمک شایان کند.