Thursday, February 04, 2010

نکن بچه

دوست عزیز! شما که موقع بارگزاری وبلاگت اتوماتیک وار آهنگ برایم پخش می کنی! بله با شمام. شما دوست عزیز! خوبه وقتی داری آدامس می جوی زنگ خانه ی کسی را بزنی یکی در را باز کند که نمی شناسی اش هنوز سلام نکرده یک تیکه موز و نارنگی با هم بکند تو دهانت و بگوید بخور بخور بخور چه خوشمزه است بخور بخور؟ هان؟؟ دوست داری؟ نداری. نکن. اگر خودم خواستم دکمه اش را می زنم.