Friday, January 15, 2010

صبح بخیر

بگو امام زمان اگه امام "زمان" بود یه کم وقت شناس بود همون موقع که قضیه با دشنه و شمشیر و اسب به سرانجامی می رسید ظهور می کرد. الان احمدی نژاد هم با لنگه کفشش از پس امام زمان بر میاد. بمب نوترونی و اشعه لیزری که دیگه جای خود داره.