Saturday, January 16, 2010

ای خواننده ی وبلاگ من، ای کاش می شد من و تو و بقیه سیخ کباب و ذغال رو بر میداشتیم، با جوینت و آب جو می زدیم دشت و دمن با یه موزیک خوب صفایی می کردیم به جای این همه مزخرف بافی.