Tuesday, January 19, 2010

منطقی است در این بی منطقی

منطقی وجود دارد در رفتار آدمی که خانه اش را تمیز می کند، بهترین لباسش را می پوشد، کراواتی می زند، تکه گوشتی برای گربه ی ولگرد می اندازد، به فروشنده ی داروخانه لبخند می زند، گلهایش را آب می دهد، موسیقی زیبایی می گذارد و ۶۰ تا قرص می خورد. منطق اش را می فهمی آیا؟