Friday, October 16, 2009

سالها تمرین و ممارست می خواهد تا بتوان فیلتر قضاوت در برخورد اول را گشاد و گشادتر کرد. قدم اولش بستن زبان است، وقتی که خودش را دارد هلاک می کند که بجنبد و کس شری بگوید. فکر می کنم دارم قدم اول را بر می دارم.