Friday, October 16, 2009

با دیدن جوانه ی گیاهی که ازش قطع امید کرده بودم لبخندی بر لبانم نشست. لبخندی که هر چه می گردم دلیلی برایش پیدا کنم نمی توانم. لبخندی که امیدوارم کرد شاید آنقدرها هم پایین نرفته ام.