Sunday, September 06, 2009

برایت مهم است که بعد از مرگت مردم چه می گویند؟ می‌خواهی وقتی هم که نیست شدی مردم از تو بگویند، از تو تاثیر بپذیرند؟ می‌خواهی به هدف غایی زندگی‌ات، فناناپذیر بودن، برسی؟