Sunday, September 06, 2009

قضیه خیلی ساده به نظر می آید. اگر قرار بود تمام تصمیم های درست زندگی‌مان از منطق به تنهایی منتج بشه میلیون‌ها سال پیش احساساتمان را از دست داده بودیم. این قضیه برای عقل صفر و یک من کمی هضم نشدنی است.