Tuesday, September 01, 2009

آه که ما یه مشت برده ایم. برده های مغز های شرطی و پر از تجربه های تلخ و شیرین. چاره ای جز اطاعت نیست که طغیان را راهی جز جنون نیست.