Sunday, February 12, 2006

ساختن یک رابطه عاطفی عمیق با یک دختر مثل ساختن یک سیویلیزیشن بشری انرزی و وقت می بره
بعضی وقت ها که به گذشته نگاه می کنم
می گم خدای من
هرگز حوصله ی ساختن یکی مثل این رو ندارم...
let it be

وفادار موندنم هم از رو کون گشادیه
ای خدا