Sunday, February 12, 2006

بعضی وقت ها فکر می کنم که این ایده که "هر چی پرطرفداره حتما کس شره" مزخرف محض نیست
بلکه خیلی هم هدایت کننده است