Monday, November 07, 2005

ویسکی من رو یاد فیز غمگینی و دگرگونی هیروهای هالیوود میاندازه
آب جو یاد ماالشعیر و سردخونه های سوپرهای تهران و توالت
شراب سفید من رو یاد کس های کوه قاف می اندازه
فقط همین شراب قرمزه که منو یاد ننت می اندازه