Friday, June 03, 2011

ٓy=x

- اگه حمایت نمی کرد شیب نمودار رو دو برابر می کردیم اصن.

رییس جمهور در جمع خودمانی ای از برنامه نویسان انتخابات ۸۸