Saturday, March 19, 2011

 چه بهانه ای بهتر از سال جدید برای لحظه ای کنار گذاشتن خجالت های احمقانه. خواننده ی عزیزم، دستانت را می گیرم، در چشمانت نگاه می کنم، بغلت می کنم، و در این سال جدید برایت آرزوی شادی می کنم. افسوس که کاری به جز خیال ازم بر نمی آید.