Sunday, February 27, 2011

"مي بينيد شما كه همه قشرها - الا يك دسته هاي كوچولو كه فاسد هستند و آنهااز خارج الهام مي گيرند - همه مشغول كار شدند. همه احساس اين معنا را مي كنند كه ما بايد براي كشورمان يك كاري بكنيم . دانشگاه هم مشغول همين كار است .دانشسراها هم مشغول همين كار هستند. رعيتها مشغول همين زراعت هستند. در دوروز پيش از اينكه رعيتهاي اطراف قم آمده بودند با بيلهاشان ، - جالب هم بود - خيلي من خوشم آمد خيلي از اجتماع اينها. دسته هاي گندم هم آورده بودند نشان مي دادند." - سخنرانی امام خمینی در جمع اساتيد دانشگاه تهران