Monday, November 01, 2010

قبل از مرگ

دفترچه سیاهش را از لای کتاب هایش در آورد. با بی حوصلگی ورق زد و در آخر لیست نوشت:
سکس زیر کهکشان راه شیری