Sunday, October 03, 2010

می خواین یه کم وقت بکشین؟ می دونم که خیلی می خواین. برین تو این سایته: kick ass . یه دکمه داره اونو بگیرین بکشین تو قسمت بوکمارکتون. بعد برین تو سایت آقاینا (از این جهت که باز هم هست می گم). بعد رو اون دکمه ای که کشیدین تو بوکمارکتون کلیک کنین یه مثلث میاد. اینور اونور برین با دکمه های کی برد. اسپیس هم بزنین شلیک می کنه.