Friday, September 10, 2010

در زندگی هر از گاهی گاوی می آید و قدر یک کوه بر رویت می ریند. عقایدش را بیان می کند. در این مواقع باید سعی کرد ان ها را از صورت با دستمال پاک کرد و تشکر کرد از ریدن. به عقاید دیگران به هر حال باید احترام گذاشت. فرهنگ ها به هر حال متفاوت است.