Saturday, September 25, 2010

به طور معمول احساس افسردگی می کنید؟ با یک دکتر مشورت کنید حتما. اگر به صورت مقطعی افسرده می شوید بهترین کار گذراندن وقت با دیگران و تنها نبودن است. اگر آدم تنهایی هستید کار فیزیکی زیاد کنید. از کونتان بلند شوید و کامپیوتر لعنتی را خاموش کنید. ظرف بشویید؛ خیلی زیاد. جارو بکشید؛ خیلی زیاد. دوش بگیرید و حمام را بسابید. خانه را ‍بسابید. کلا بسابید یک جایی را خیلی زیاد. بروید در باشگاه مثل سگ بدوید. باشگاه ندارید بروید در خیابان بدوید. به مغزتان فرصت فکر کردن ندهید. آنقدر خسته شوید که دیگر نای فکر کردن هم نداشته باشد. جواب می دهد برای یکی دو روز. اگر دوباره برگشت متاسفانه کار بیخ دار است و حتما یک فکر اساسی برایش باید بکنید.