Saturday, August 21, 2010

اینجوری نشد که!

باشگاه رفتن من هم حکایت مسلمانهای عرق خوری شده است که یک شب در سال فکر می کنند خیلی از خدا دور شده اند و ۴۰ رکعت نماز می خوانند.