Tuesday, July 13, 2010

آدمها خوش قلب تر از آنی هستند که به نظر می آید. فقط بعضی هایشان گاهی یادشان می رود. باور نمی کنی موسیقی دردناکی برایشان بگذار ببین چطور اشکشان جاری می شود.