Saturday, July 03, 2010

این آدمهای لج آوری که می گن من طرفدار اون تیمی ام که خوب بازی می کنه رو باید به یه درخت بست با چوب گرفت له کرد. یعنی چی آخه؟ تعصب، خاطرات بچگی، رنگ تی شرت، قیافه ی خوب بازیکن ها و از همه مهتر پافشاری بر آن تیمی که شانسی ۲۰ سال پیش که ورقِ فوتبال بازی می کردیم انتخاب کردیم معیار نیست؟!