Saturday, July 17, 2010

"این پسر بچه های کلاس سوم چهارم دبستانی دیوانه اند. عین کس خل ها شکلک و صداهای عجیب از خودشان در می آورند. جفتک می اندازند و عین بز این ور و آنور می پرند. به همدیگر سیخ می زنند و داد هم را در می آورند. دو دقیقه به حرف آدم نمی توانند گوش بدهند به یک چیز نمی توانند نگاه و تمرکز کنند. من یادم نمی آید این جوری بوده باشم. این ها چه مرگشان است؟"