Monday, May 24, 2010

پروسه ی قضایی زندانیان سیاسی در ایران

شبانه به خانه ی "نامبرده" یورش می شود. نامبرده بدون تفهیم حکم به سلول انفرادی انداخته می شود. نامبرده ماه‌ها در سلول می ماند. مادر، خواهر و دختر نامبرده جلوی چشمش آورده می شود. نامبرده کتک می خورد. نامبرده اعتصاب غذا می کند. جهان خیلی اعتراض می کند. با نامبرده ملاقات می شود. برای نامبرده قرار آزادی موقت تا تشکیل دادگاه صادر می شود. نامبرده ...

"دادستان تهران در پاسخ به سؤالي درباره آخرين وضعيت پرونده جعفر پناهي گفت: در ديداري كه روز پنج‌شنبه هفته گذشته با نام‌برده در زندان اوين صورت گرفت، ..." +

عوضی! این نامبرده اسم داره. اسمش جعفر پناهیه. یه تار مویش هم به تمام هیکل مرده شور برده ات می ارزه.