Saturday, May 15, 2010

ریاکاران

ای ریاکارانی که بر پیشانیتان مهر داغ می کنید و مردم را داغ دار! آن خدایی که من وجودش را از صداقت و عدالت شما هم نامحتمل تر می دانم، اگر وجودی داشته باشد و ارزنی عدالت، روز جزا همان مهرها را بر ماتحتتان داغ می زند. حیف که خودتان هم می دانید که خوب قسر در خواهید رفت!