Monday, May 03, 2010

شبکه های انسانی

خوب دوستان در جلسه ی آخر کلاس شبکه های انسانی، فیلمی مستند از پرسرعت ترین و رمزنگاری شده ترین ارتباط ممکن از لحاظ فیزیکی بین دو موجود زنده را به شما نشان می دهیم. این فیلم یک مهمانی پرجمعیت خانوادگی را نشان می دهد. بازیگران این فیلم عبارتند از یک مردِ مجرد خوش تیپ، یک زن متاهلِ خوشگلِ ناراضی و یک شوهر خنگ که حین این ارتباط پرسرعت مشغول بحث راجع به سیاست است. با هم این فیلم را نگاه می کنیم...