Sunday, April 11, 2010

رهبر من هم رفت زیر تانک

رهبر من آن جوان چینی بود که با کیف مدرسه اش به خاطر آزادی رفت زیر تانک، نه آنکه قربانی بازی دو دیکتاتور مغرور شد.