Sunday, April 04, 2010

سنگین تر از توان من

بعد از این همه سال بودن با تو
می گویی دلت می خواهد دوست باقی بمانیم.
چگونه دوست باقی بمانیم وقتی که هر بار نگاهت می کنم،
چنگ بر خیالم می کشی که کدام غریبه ای بر آن لبانی که از من دریغ کردی بوسه زده است
یا که دستهای کدامین نامحرمی بر سینه هایی که از من پنهانش کردی لغزیده است...