Saturday, February 06, 2010

منطق سیاسی حکومت

آمریکا پدیده ای است طبیعی که در صورت اشتباه رفتِن راه، خود به خود شروع به کف زنی می کند. در صورت مشاهده ی کف زدن، مسیر خود را کج کرده از آن وری بروید که کف نزند.