Monday, February 01, 2010

هَمَه خَفَه

امام خمینی وقتی در بهشت زهرا گفت «من دولت تعیین می کنم!» خودش هم چند ثانیه بعد فهمید چقدر حرف ضایعی زده است و ملت را پشمش فرض کرده است (دقیقا به پشمش). در جمله ی بعد خواست به ظاهر درستش کند و گفت «من به پشتیبای از این ملت دولت تعیین می کنم». اما بودند کسانی که بعد از شنیدن اصلاح شده ی آن اولین جملات هم لب گزیدند و گفتند خدا خودش رحم کند. کسانی که بوی تکبر و خود رایی را از همان اولین من من هایی که پشت لغات زیبایی نظیر مردم و ملت پنهان بود شنیدند. افسوس که دیگر خیلی دیر شده بود.