Sunday, January 24, 2010

یک مثال نقض کافی است

توجه دوستانی که فکر می کنند دکترا داشتن نشان از ارزنی شعور است را به مثال نقض الاغی به اسم دکتر اردشیر لاریجانی جلب می کنم [+].