Sunday, January 31, 2010

هر اعتراضی مکانی دارد، زمانی دارد، راهی دارد

این راهش نبود. به نظرم بر هم زدن کنسرت صلح (یا هر چه که دلمان می خواهد بنامیمش) به این وضع کار به شدت اشتباهی بود چون خوراک مناسب تبلیغاتی برای تلویزیون حکومتی است. از همه مهمتر به نظرم دل یک سری نوازنده (به احتمال سبز) که به خاطر شغلشان مجبور شده اند کنسرت بدهند را شکستیم. خیلی متمدنانه تر می شد اعتراض کرد. این همه جیغ و داد و قال نداشت!