Tuesday, January 19, 2010

خواهم دید

درویش پیر با صدایی غمگین گفت: "آقا جانِ من، سنِ من قد نمی دهد. اما انشاالله تو خواهی دید آن روزی که از مناره ی یکی از مساجد ایران به جای اذان، فراخوان رقص و سماع سرداده شود."