Saturday, January 23, 2010

به بعضی ها فقط باید وقت داد

ریدم به این آدم ریدم به اون آدم. ریدم به این مذهب ریدم به اون مذهب. ریدم به این عقیده ریدم به اون عقیده. ریدم به اینجا ریدم به اونجا. ریدم ریدم ریدم...

[هورمونهای عصبانیت در اثر افزایش سن، تجربه بیشتر، آگاهی بیشتر و عوض شدن محیط در مقطعی شروع به کاهش می کند]

موافق نیستم با این آدم، موافق نیستم با اون آدم. موافق نیستم با این مذهب موافق نیستم با اون مذهب. موافق نیستم با این عقیده موافق نیستم با اون عقیده. موافق نیستم با اینجا موافق نیستم با اونجا. موافق نیستم موافق نیستم موافق نیستم... اما احترام می گذارم.
در عوض به عقیده ی من...