Tuesday, December 01, 2009

بر اولاد برفت هر آنچه حق ولی بود

امام خمینی سال ۴۲ فریاد وااسلاما سرداد و مردم اشک ریختند. آخر شاه خاین در یکی از مفاد انقلاب سفید زنان را به فحشا کشیده بود (بخوانید به زنان حق رای داده بود). جا دارد پدر و مادران گرامیمان که هر روز در جواب فرزندان طلبکارشان می گویند ما نمی دانستیم اینگونه می شود را با احترام بزرگتری به گوشه ای آرام بکشیم و بپرسیم:

"گوساله جان از این واضح تر آخه؟"