Friday, September 04, 2009

نیمی از زندگی را
در شب عرق ریختم
نیمی را در روز
زندگی‌ام خطی بود
با شیبی یکنواخت
به سمت مرگ
ای وای بر من!