Sunday, September 13, 2009

هر فلسفه ای که سخن از رهایی انسان می زند را باید بسیار شکاکانه دید. هر مذهبی که علاوه بر رهایی انسان راهی هم برای رسیدن به آن برایش پیش پای تو می گذارد را باید به شدت شکاکانه دید. سری که درد نمی کند را احتمالا دستمال نمی بندند.