Sunday, September 27, 2009

خصوصیات زشت به ارث رسیده از پدر و مادر را هر از گاهی در خودم می بینم. لامصب زندگی را به مانند دیدن مو در غذا به کامم تلخ می کند. مویی که هر چه بیشتر تلاش می کنی درش بیاوری بیشتر در غذایت فرو می رود!