Sunday, September 13, 2009

خواهران مهربان و خوش قلب من پندی بگیرید از من. هر از گاهی برینید به شوهرتان، دوست پسرتان، هر کوفتی که دارین. تا شما را بدیهی فرض نکنند این موجودات آلزایمری جنده پسند.