Saturday, September 05, 2009

"در زندگی تا می توانی ساده و یکرنگ باش
قالی از صد رنگ بودن زیر پا افتاده است"

چرا آخه کس می گی شاعر؟ چه ربطی داره آخه؟