Saturday, August 01, 2009

گفتی زشتی درونت را بپذیر
تا به آرامش برسی
کس شر گفتی کریشنای من
پذیرفتم و حالا روحم را دارد مثل علف هرزه می گیرد

باید می جنگیدم از همان اول
کس شر گفتی