Wednesday, August 19, 2009

اونیکه به ترانه در زندان تجاوز کرد شیطان بود؟ با من چه قدر تفاوت داشت؟ آیا واقعا من هرگز نمی توانستم به ترانه در زندان تجاوز کنم؟