Friday, April 21, 2006

-دلم هوای عاشقی دوباره کرده
- خفه بتمرگ کونت نخواره ها

Thursday, April 20, 2006

بعضی وقت ها نگاه کردن به نگاه های دزدکی مردها و اینکه فکر می کنند خیلی تیز هستن و کسی به اونا نگاه نمی کنه هیجان انگیزتر از خود سوژه است
بعضی وقت ها سوژه دیگه اينقدر جذابه که نمی شه دیگه. بچه ها منم اومدم! تکیه می دم و جلو رو نگاه می کنم و تخمه و چس فیل می خورم

Saturday, April 15, 2006

چقدر ضایع است آدم دوست دخترش مامانش باشه یا بدتر مامانش دوست دخترش باشه
اینقدر سکس نداشتم که دیگه یواش یواش صدای بیززز بیززز مغزم رو دارم خودم هم می شنوم