Thursday, April 20, 2006

بعضی وقت ها نگاه کردن به نگاه های دزدکی مردها و اینکه فکر می کنند خیلی تیز هستن و کسی به اونا نگاه نمی کنه هیجان انگیزتر از خود سوژه است
بعضی وقت ها سوژه دیگه اينقدر جذابه که نمی شه دیگه. بچه ها منم اومدم! تکیه می دم و جلو رو نگاه می کنم و تخمه و چس فیل می خورم