Tuesday, June 20, 2006

یادش بخیر. حوصلمون که سر می رفت با اسی می شستیم پشت کامپیوترهای دانشگاه و تو گوگل ایمج عکس آقا سد علی رو سرچ می کردیم و قش قش می خندیدیم
خنده های عصبی بود