Saturday, May 06, 2006

خیلی دلم می خواد بدونم اگه مغزم هوا بخوره چه احساسی داره؟
خیلی که کس شر گفتم. دوست دارم
کلم رو باز کنن پنجره رو هم باز کنن
آیا حس کشیدن هوا تو دهان بعد از خوردن آدامس نعنایی رو می ده؟