Sunday, February 12, 2006

اگه بخوای برای هر غلطی که می کنی هر زری که می زنی دنبال یه آدم بزرگ باشی برای تایید ات که نمی شه که
خودت اون آدم بزرگ باش

دیر فهمیدم